PRIVACY BELEID SSS LOPIK

SSS Lopik hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

SSS Lopik houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Wanneer u lid wordt van SSS Lopik, door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen en vervolgens retour te geven aan de leiding of ledenadministratie. voeren wij uw persoonsgegevens in het programma DigiMembers. Dit is een ledenadministratieprogramma van de KNGU. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te kunnen informeren over:

 • Lidmaatschapsaangelegenheden
 • Facturatie van de lescontributie en bondscontributie van de KNGU
 • Presentielijsten per les voor de trainsters
 • Nieuwsbrieven met informatie voor leden,

Wij bewaren de volgende gegevens:

 • Naam lid
 • Geslacht
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • emailadres
 • IBAN-nummer
 • Naam rekeninghouder

E-mail

Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toesturen van informatie over diensten van SSS Lopik en voor de nieuwsbrieven die wij ongeveer 4 x per jaar uitbrengen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het berekenen van de bondscontributie door de KNGU

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Zoals u kunt lezen, bewaren wij diverse gegevens van leden. Al deze gegevens staan in onze ledenadministratie die alleen toegankelijk is voor de bestuursleden van SSS Lopik. Als men gedurende de afgelopen 7 jaar geen lid is geweest van de vereniging, verwijderen wij  de gegevens.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens SSS Lopik van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons ledenadministratiesysteem;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wijzigingen

SSS Lopik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien SSS Lopik een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop SSS Lopik uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in nieuwsbrieven.

Vragen?

Als SSS Lopik zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid , of in algemenere zin, vragen heeft neem dan contact met ons op. SSS Lopik ssslopiksecretariaat@gmail.com